link
Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie cel Priorytetu 3 - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Działanie 3.1 - „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Gmina Miasto Świdnica
58-100 Świdnica
ul. Armii Krajowej 49
tel. 74 856 28 00
fax 74 856 87 21
um@um.swidnica.pl
www.um.swidnica.pl
>Przedmiot i cel inwestycji

Realizowana inwestycja ma na celu przedłużenie ciągu komunikacyjnego od ronda na ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, poprzez ulice Sprzymierzeńców/Polna Droga w kierunku ul. Wałbrzyskiej.

Przebudowa wiaduktu obejmuje rozbiórkę konstrukcji kamienno – ceglanej i budowę nowego wiaduktu i podtorza dla łącznicy PLK nr 771, przebudowie ulega odcinek drogi o długości 1,3 km zawarty pomiędzy ulicami Piaskową i Rycerską. Zastosowano rozwiązanie konstrukcyjne wiaduktu w postaci obiektu gruntowo-powłokowego ze sprężoną powłoką stalową obsypaną zagęszczoną zasypką gruntową uzyskując tym samym wymaganą nośnośc obiektu.

Termin realizacji: 29.05.2013 r. – 31.12.2013 r.
Wykonawca robót budowlanych: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa

Wartość całkowita projektu brutto: 4.562.021,65 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych brutto: 3.649.389,04 zł
Dofinansowanie 84,99% kosztów kwalifikowalnych w wysokości: 3.101.615,75 zł
Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

wykonanie: pikgroup