Przebudowa placu Św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy

W wyniku realizacji projektu pn.: „Przebudowa Placu Św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy” realizowanego w okresie od 22 grudnia 2008 roku
do 30 września 2011 roku (zakończenie prac budowlanych 30 czerwca 2011 roku) osiągnięto cel wynikający z Działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - poprawa stanu infrastruktury drogowej
na Dolnym Śląsku.
Gmina Miasto Świdnica
58-100 Świdnica
ul. Armii Krajowej 49
tel. 74 856 28 00
fax 74 856 87 21
um@um.swidnica.pl
www.um.swidnica.pl
>Przedmiot i cel inwestycji

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym oraz ponadregionalnym.

Ze względu na zapisane w strategii miasta plany związane z ożywieniem ruchu turystycznego jest również bardzo istotne w aspekcie gospodarczym, ponieważ umożliwia stworzenie dogodnego oraz bezpiecznego skomunikowania osób odwiedzających Świdnicę z miejscami atrakcyjnymi turystycznie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 891 701,14 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 8 649 185,00 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych 4 324.592,50 zł.

Poza wypełnieniem podstawowych przesłanek stawianych przed projektem, nastąpiła:

 • poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • poprawa „czytelności” i przepustowości skrzyżowania,
 • usprawniona w znacznym stopniu obsługa komunikacji zbiorowej,
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
 • wprowadzenie terenów rekreacji i wypoczynku,
 • poprawa estetyki placu,
 • poprawa połączenia lokalnych dróg z siecią dróg krajowych.
 • W ramach inwestycji wykonano:

 • przebudowę układu drogowego w obrębie pl. Św. Małgorzaty, odcinka ul. M. Konopnickiej oraz skrzyżowań z ulicami W. Łukasińskiego, 1-go Maja, Bolesława Chrobrego, Jagiellońską, Franciszkańską, Ks.Agnieszki);
 • budowę sygnalizacji świetlnej;
 • przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego;
 • małą architekturę: dwie fontanny, plac zabaw, ławki, stoliki szachowe, kosze na śmieci, chodniki.
 • Cel inwestycji:
  W wyniku realizacji inwestycji na pl. św. Małgorzaty został upłynniony ruch. Przebudowa poprawiła bezpieczeństwo pieszych (sygnalizacja świetlna, specjalne wyspy), ruchu pojazdów oraz przepustowości skrzyżowania (nowa jezdnia, sygnalizacja świetlna, wydzielenie dodatkowych pasów ruchu oraz zatok autobusowych)..Osiągnięto wskaźniki rzeczowej realizacji projektu w ilości: zmodernizowanej drogi – 1,08 km oraz zwiększenie się liczby miejsc parkingowych o 40 miejsc.

  wykonanie: pik_logo pikgroup